سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشهای حوزه علمیه قم  
پژوهشگر ونویسنده 
1379/01/01 
1382/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه کلام 
پپژوهشگر ونویسنده 
1382/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام صادق (ع) 
پژوهشگر ونویسنده 
1379/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
تنظیم ونشر آثار امام (ره) 
پژوهشگر ونویسنده 
1380/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
محقق 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد رهبری 
مبلغ و مشاور در دانشگاه 
1380/01/01 
1385/01/01 
اجرایی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
---